[1]
พรรษา ด. , พจนปัญญา ป. และ บุญเหมาะ อ. 2022. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหัน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19: Students’ perceptions of classroom learning and emergency online learning during COVID-19 pandemic. วารสารภาษาปริทัศน์ . 37 (พ.ย. 2022), 1–23.