(1)
พรรษา ด. .; พจนปัญญา ป.; บุญเหมาะ อ. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหัน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19: Students’ Perceptions of Classroom Learning and Emergency Online Learning During COVID-19 Pandemic. Pasaa. Paritat. J. 2022, 1-23.