พรรษา ด. .; พจนปัญญา ป.; บุญเหมาะ อ. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหัน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19: Students’ perceptions of classroom learning and emergency online learning during COVID-19 pandemic. วารสารภาษาปริทัศน์ , [S. l.], n. 37, p. 1–23, 2022. Disponível em: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1251. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.