พรรษา ดวงใจชนก, พจนปัญญา ปัญจพร, และ บุญเหมาะ อธิปัตย์. (2022) 2022. “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหัน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19: Students’ Perceptions of Classroom Learning and Emergency Online Learning During COVID-19 Pandemic”. วารสารภาษาปริทัศน์, ฉบับที่ 37 (พฤศจิกายน):1-23. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1251.