[1]
พรรษา ด. ., พจนปัญญา ป., และ บุญเหมาะ อ., “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหัน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19: Students’ perceptions of classroom learning and emergency online learning during COVID-19 pandemic”, Pasaa. Paritat. J., ฉบับที่ 37, น. 1–23, พ.ย. 2022.