พรรษา ด. ., พจนปัญญา ป., และ บุญเหมาะ อ. “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในชั้นเรียนปกติและการเรียนออนไลน์แบบกะทันหัน ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19: Students’ Perceptions of Classroom Learning and Emergency Online Learning During COVID-19 Pandemic”. 2022. วารสารภาษาปริทัศน์, ฉบับที่ 37, พฤศจิกายน 2022, น. 1-23, https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/article/view/1251.