สายทอง บัณฑิต, ผศ.ดร. พระครูสุตวรธรรมกิจ, and พันธไชย ผศ.ดร.สยามพร. 2022. “Public Participation In Disease Prevention And Treatment Health Ban Du Health Promoting Hospital At Samat District, Roi-Et Province: Public Participation In Disease Prevention And Treatment Health Ban Du Health Promoting Hospital At Samat District, Roi-Et Province”. RATANABUTH JOURNAL 4 (2). Yasothon, Thailand:98-112. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/article/view/1745.