มหามาตย์ แพรวนภา, จันทวารีย์ ผศ.ดร.สุกานดา, and พระครูสุตวรธรรมกิจ. “Quality of Service for the People of the Nonthaburi Provincial Transport Office: Quality of Service for the People of the Nonthaburi Provincial Transport Office”. RATANABUTH JOURNAL 4, no. 2 (August 31, 2022): 56–68. Accessed May 29, 2024. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/article/view/1744.