สายทอง บัณฑิต, ผศ.ดร. พระครูสุตวรธรรมกิจ, and พันธไชย ผศ.ดร.สยามพร. “Public Participation In Disease Prevention And Treatment Health Ban Du Health Promoting Hospital At Samat District, Roi-Et Province: Public Participation In Disease Prevention And Treatment Health Ban Du Health Promoting Hospital At Samat District, Roi-Et Province”. RATANABUTH JOURNAL 4, no. 2 (August 31, 2022): 98–112. Accessed May 29, 2024. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/article/view/1745.