[1]
ณัฐรดีธนัช ก., เอี่ยมโสภณา พ., สงสระบุญ ร. และ ทองเถา จ. 2024. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี. สยามวิชาการ. 25, 1 (มี.ค. 2024), 29–38.