[1]
ทับสุวรรณ อ. , นววงศ์เสถียร อ., รุ่งเรือง ป., รุ่งเรือง ภ. และ พลอยเทศ ญ. 2024. คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. สยามวิชาการ. 25, 1 (มี.ค. 2024), 56–78.