[1]
เมธีสุวภาพ S. 2022. การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ. 23, 1 (มี.ค. 2022), 59–79.