(1)
ณัฐรดีธนัช ก.; เอี่ยมโสภณา พ.; สงสระบุญ ร.; ทองเถา จ. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี. sar 2024, 25, 29-38.