(1)
ตรีเมธสุนทร จ. . การพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นท่าเรือระดับโลก. sar 2024, 25, 39-55.