(1)
ทับสุวรรณ อ. .; นววงศ์เสถียร อ.; รุ่งเรือง ป.; รุ่งเรือง ภ. .; พลอยเทศ ญ. . คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. sar 2024, 25, 56-78.