ณัฐรดีธนัช ก.; เอี่ยมโสภณา พ.; สงสระบุญ ร.; ทองเถา จ. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี. สยามวิชาการ, Bangkok, Thailand, v. 25, n. 1, p. 29–38, 2024. Disponível em: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2389. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.