ตรีเมธสุนทร จ. . การพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นท่าเรือระดับโลก. สยามวิชาการ, Bangkok, Thailand, v. 25, n. 1, p. 39–55, 2024. Disponível em: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2797. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.