ทับสุวรรณ อ. .; นววงศ์เสถียร อ.; รุ่งเรือง ป.; รุ่งเรือง ภ. .; พลอยเทศ ญ. . คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต. สยามวิชาการ, Bangkok, Thailand, v. 25, n. 1, p. 56–78, 2024. Disponível em: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2804. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.