เมธีสุวภาพ S. . การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 1, p. 59–79, 2022. Disponível em: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/770. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.