ณัฐรดีธนัช กุลญาดา, เอี่ยมโสภณา พิจิตร, สงสระบุญ รุ่งโรจน์, และ ทองเถา จิตระวี. 2024. “ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี”. สยามวิชาการ 25 (1). Bangkok, Thailand:29-38. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2389.