ตรีเมธสุนทร จิระเสกข์. 2024. “การพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นท่าเรือระดับโลก”. สยามวิชาการ 25 (1). Bangkok, Thailand:39-55. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2797.