ทับสุวรรณ อภิสรา, นววงศ์เสถียร อำพล, รุ่งเรือง ปฏิมา, รุ่งเรือง ภัทรดา, และ พลอยเทศ ญาณวัฒน์. 2024. “คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”. สยามวิชาการ 25 (1). Bangkok, Thailand:56-78. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2804.