เมธีสุวภาพ Sajeerat. 2022. “การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”. สยามวิชาการ 23 (1). Bangkok, Thailand:59-79. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/770.