[1]
ณัฐรดีธนัช ก., เอี่ยมโสภณา พ., สงสระบุญ ร., และ ทองเถา จ., “ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี”, sar, ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 29–38, มี.ค. 2024.