[1]
ตรีเมธสุนทร จ. ., “การพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นท่าเรือระดับโลก”, sar, ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 39–55, มี.ค. 2024.