[1]
ทับสุวรรณ อ. ., นววงศ์เสถียร อ., รุ่งเรือง ป., รุ่งเรือง ภ. ., และ พลอยเทศ ญ. ., “คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”, sar, ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 56–78, มี.ค. 2024.