[1]
เมธีสุวภาพ S. ., “การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”, sar, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 59–79, มี.ค. 2022.