ณัฐรดีธนัช ก., เอี่ยมโสภณา พ., สงสระบุญ ร., และ ทองเถา จ. “ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี”. สยามวิชาการ, ปี 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 29-38, https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2389.