ตรีเมธสุนทร จ. . “การพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นท่าเรือระดับโลก”. สยามวิชาการ, ปี 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 39-55, https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2797.