ทับสุวรรณ อ. ., นววงศ์เสถียร อ., รุ่งเรือง ป., รุ่งเรือง ภ. ., และ พลอยเทศ ญ. . “คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต”. สยามวิชาการ, ปี 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 56-78, https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/2804.