เมธีสุวภาพ S. . “การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม”. สยามวิชาการ, ปี 23, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 59-79, https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/770.