https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/issue/feed วารสารสยามวิชาการ 2022-03-18T09:30:13+07:00 ดร.พรชัย มงคลวนิช suchanon@siam.edu Open Journal Systems <p><strong>สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)</strong> ISSN : 1513-1076 เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป</p> https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/765 นวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท้องถิ่นของชุมชนบ้านวังไทร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-03-17T09:12:58+07:00 สุพัตรา คําแหง suchanon@siam.edu ชัญญานุช โมราศิลป์ suchanon@siam.edu บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง suchanon@siam.edu <p>การวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีรายได้ 10,001-15,000 บาท อาชีพ การเกษตร การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ซื้อผลิตภัณฑ์ยาหม่อง มีระยะเวลาการใช้ 6 เดือน ถึง 1 ปี ใช้ ผลิตภัณฑ์เมื่อมีอาการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง จํานวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง101-200 บาท ซื้อจาก ผู้ผลิต ความคาดหวังที่ทําให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ วัตถุดิบสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติที่ ปลอดภัย ส่วนประสมทางการตลาด บรรจุภัณฑ์สะอาด คุณภาพดีและมีเครื่องหมาย มาตรฐานรับรอง ปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาดบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด คุณภาพดีและมีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้อเสนอแนะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรมีการโฆษณาผ่านสื่อ ควรจัดสรรช่องทางและสถานที่ การจัดจําหน่าย และการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า</p> 2022-03-17T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 สุพัตรา คําแหง https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/767 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2022-03-17T10:21:18+07:00 วีรภรณ์ จึงสวัสดิ์ suchanon@siam.edu ประสพชัย พสุนนท์ suchanon@siam.edu <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบาย แอปพลิเคชั่น K-Plus ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของระบบและการบริการเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและให้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทําการเก็บข้อมูลผู้ที่ใช้โมบาย แอปพลิเคชั่น K-Plus จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย ChiSquare Test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการรับรู้เทคโนโลยีและความเสี่ยงที่มีต่อการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด การทดสอบ สมมติฐานเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น K-Plus ด้านความน่าเชื่อถือและ ปลอดภัยในการใช้บริการ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร ความ สะดวกในการทําธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลา และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าทําธุรกรรมที่ธนาคาร ซึ่งแต่ละ ปัจจัยล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น K-Plus ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05</p> 2022-03-17T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วีรภรณ์ จึงสวัสดิ์ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/769 ทางออกของธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2022-03-17T11:34:13+07:00 นันทวัฒน์ พรเลิศกชกร suchanon@siam.edu กานต์จิรา ลิมศิริธง suchanon@siam.edu บุรินทร์ สันติสาส์น suchanon@siam.edu ธนภูมิ ลิมศิริธง suchanon@siam.edu <p>ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมากทั้งปัญหา และอุปสรรคจาก ปัจจัยภายในเช่น การหมุนเวียนของเงินทุน ทักษะความสามารถของพนักงานที่ต้องพัฒนา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ รวมถึงปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น ภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม และโรคระบาด อย่างเช่นสถานการณ์ COVID-19ซึ่งเป็ นปัญหาใหญ่ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเป็นอย่าง มากนับตั้งแต่ มกราคม 2563จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัญหา COVID-19 ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนการดําเนินการในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal ธุรกิจโรงแรมจึงต้องทําการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจให้สอดคล่องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกําหนดมาตรการ แนวทาง และนโยบายต่างๆ ดังนั้นแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นหนึ่งแนวคิดที่ช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวได้เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยในบทความนี้ได้นําเสนอถึงแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และนําเสนอ แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมในภาพรวมซึ่งนโยบาย มาตรการต่างๆ ที่ทางโรงแรมควรต้องทํานั้น เป็นแนวทางที่ใช้กระบวนการแห่งการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แทบทั้งสิ้น เพื่อที่จะเรียนรู้ พัฒนานําความรู้ เผยแพร่ทั่วองค์การ ร่วมมือร่วมใจกันทั้งองค์การในการพัฒนาอย่างเต็มใจเพื่อช่วยกันให้องค์การ สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้</p> 2022-03-17T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 นันทวัฒน์ พรเลิศกชกร https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/770 การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 2022-03-17T12:34:14+07:00 ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ suchanon@siam.edu <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินก่อนเกษียณของอาจารย์คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และ 2) เพื่อศึกษาการคาดการณ์อาชีพและรายได้หลังเกษียณของ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี จํานวน 47 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า 1) การวางแผนการเงินของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ส่วน ใหญ่ร้อยละ 42.6 ทําเมื่อเหลืออายุงาน 1-10 ปี อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 คิดว่ารายได้ภายหลังจาก การเกษียณเพียงพอต่อรายจ่าย และที่เหลือร้ อยละ 42.6 คิดว่าไม่เพียงพอ หากรายได้ไม่เพียงพอต่อ รายจ่าย จะแก้ปัญหาโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นหารายได้ให้มากขึ้น ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปัจจุบัน อาจารย์ส่วนใหญ่รับข่าวสารจากสื่อ Internet และโทรทัศน์ ข่าวสารที่ติดตามเป็นด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาดและการลงทุน อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วคาดว่าจะมีงานประจําอื่นๆ ทําต่อ และวางแผน ทางการเงินในรูปแบบ เงินฝากธนาคาร กองทุนรวม ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 2) การคาดการณ์รายได้หลัง เกษียณอยู่ระหว่าง 20,000-200,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเป็ น 56,400 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได้หลัง เกษียณเป็นดอกเบี้ยรับ ค่าเช่า เงินปันผล ค่าสอบบัญชี ทําบัญชี รับจ้างอิสระ ขายของออนไลน์ เป็นต้นการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ คือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายประจําที่จําเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่า เสื้อผ้า ค่าไฟ ค่านํ้า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน การผ่อนทรัพย์สิน</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-17T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba/article/view/771 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต ก่อนเปลี่ยนเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 2022-03-17T12:45:21+07:00 เอกภพ มณีนารถ suchanon@siam.edu จิตระวี ทองเถา suchanon@siam.edu รุ่งโรจน์ สงสระบุญ suchanon@siam.edu <p>การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจปัจจัยส่วนบุคคล ระดับพฤติกรรมและความพึงพอใจของ การใช้บริการตลอดจนเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริการ เงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาตก่อนเปลี่ยนเป็ นธนาคารทีเอ็มบีธนชาต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารธนชาตก่อนเปลี่ยนเป็ นธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จํานวน 400 ราย ทําการสุ่ม ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับ ผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปใช้บริการกับเพื่อนมากที่สุด มีความถี่ในการใช้บริการ 5-6 ครั้งต่อเดือน นิยมไปใช้บริการในวันเสาร์ เวลาที่ไปใช้บริการคือ 14.01 น.-15.30 น. และปัจจัยที่มีความพึงพอใจในการ ใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน สถานที่ให้บริการ ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และ อาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารธนชาต ก่อนเปลี่ยนเป็นธนาคารทีเอ็มบี ธนชาต นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ไปใช้บริการร่วมด้วย ความถี่ในการใช้บริการ วันที่ไปใช้บริการ และเวลาที่ไป ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารธนชาตก่อนเปลี่ยนเป็นธนาคารทีเอ็มบี ธนชาต</p> 2022-03-17T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 เอกภพ มณีนารถ