กองบรรณาธิการ

 1. อาจารย์วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์        ประธานกรรมการ
 2. ดร.สุทิน อ้อนอุบล         รองประธานกรรมการ
 3. ว่าที่ ร.ต. ดร.นพรัตน์ ไชยชนะ กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธง บุญเรือง กรรมการ
 5. อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์      กรรมการ
 6. อาจารย์สรินทิพย์ คงครินทร์        กรรมการ
 7. อาจารย์ชนกฤต มิตรสงเคราะห์   กรรมการ
 8. อาจารย์สุภพงษ์ สุขชาวนา        กรรมการ
 9. นายภูวนาถ              วิสุทธากร          กรรมการ
 10. นายนพดล ลิ่มปรังษี          กรรมการ
 11. นางวงเดือน   ตั้งภูมิ
 12. นายภานุวัฒน์ อมาตยกุลย์       กรรมการ
 13. นางสาวบุญสม สามสีสุข          กรรมการ
 14. นางสาวอัจฉรา บริรักษ์           กรรมการ
 15. นางสาวกนิษฐา บุญฤทธิ์          เลขานุการ
 16. นางสาววารี คลังศิริ            ผู้ช่วยเลขานุการ