กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับประสิทธิภาพองค์กร: ผลการทดสอบอิทธิพลการส่งผ่านแบบสองทางของชื่อเสียงขององค์กรและคุณค่าของตราสินค้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy