ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับประสิทธิภาพองค์กร: ผลการทดสอบอิทธิพลการส่งผ่านแบบสองทางของชื่อเสียงขององค์กรและคุณค่าของตราสินค้า

ผู้แต่ง

  • Xiaojian Lu Dhurakij Pundit University
  • Han Zhang Dhurakij Pundit University

คำสำคัญ:

มูลค่าของตราสินค้า, ชื่อเสียงขององค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประสิทธิภาพขององค์กร

บทคัดย่อ

บทความนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงใช้การเลือกตัวอย่างและแหล่งข้อมูล การวัดตัวแปร และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บทความนี้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียน A-share ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2563 จากรายชื่อ 500 แบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของจีนที่เผยแพร่โดย World Brand Lab เป็นตัวอย่างการวิจัย บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ชื่อเสียงขององค์กร คุณค่าของตราสินค้า และประสิทธิภาพขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่ผลของอิทธิพลการส่งผ่านของชื่อเสียงองค์กรและคุณค่าของตราสินค้า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า CSR มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและชื่อเสียงขององค์กร และชื่อเสียงขององค์กรมีอิทธิพลการส่งผ่านบางส่วนระหว่าง CSR และประสิทธิภาพขององค์กร CSR มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อมูลค่าตราสินค้า และมูลค่าตราสินค้ามีอิทธิพลการส่งผ่านบางส่วนระหว่าง CSR และประสิทธิภาพขององค์กร บทความนี้กล่าวถึงชื่อเสียงขององค์กรและคุณค่าของตราสินค้าจากมุมมองของกลไกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และเสนอแนะให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องกระทำอย่างจริงจังแข็งขัน เสริมสร้างการจัดการชื่อเสียงและการจัดการตราสินค้า รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรด้วย

References

Cui, Q.N. (2019). Research on the Impact of Social Responsibility of Chinese Private Enterprises on Enterprise Performance. Master’s Thesis, Liaoning University.

Donaldson, T. (1999). Response: Making Stakeholder Theory Whole. The Academy of Management Review, 24(2), 237-241.

Gao, Y. and Zhang, J. (2015). Corporate Social Responsibility, Ownership Structure, and Financial Constraints: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 35, 249-270.

Huang, L. and Zhu, F.Y. (2018). An Empirical Study on Social Responsibility and Corporate Performance of Private Technology Enterprises: From the Perspective of Social Capital. Science and Technology Management Research, 38(4), 209-217.

Husted, B.W. and Allen, D.B. (2006). Corporate Social Responsibility in the Multinational Enterprise: Strategic and Institutional Approaches. Journal of International Business Studies, 37(6), 838-849.

Jin, L.Y. (2006). The Impact of Consumer Corporate Identity on Product Evaluation and Behavioral Intention. Nankai Management Review, 3, 16-21.

Jin, X.C. (2014). Institutional Background, Corporate Social Responsibility, and Social Capital. Wuhan, China: Huazhong University of Science and Technology.

Knox, S. and Maklan, S. (2004). Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes. European Management Journal, 22(5), 508-516.

Kotchen, M. and Moon, J.J. (2012). Corporate Social Responsibility for Irresponsibility. The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, 12(1), 1-23.

Li, W.J. (2013). Research on the Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Performance. Master’s thesis, East China University of Science and Technology.

Li, Y.Y., Liu, J.H., and Duan, S. (2021). Research on the Influence of Political Connections and Technology Innovation on Brand Value Based on the Threshold Model. Soft Science, 35(8), 134-138.

Little, P.L. and Little, B.L. (2000). Do Perceptions of Corporate Social Responsibility Contribute to Explaining Differences in Corporate Price-earnings Ratios? A Research Note. Corporate Reputation Review, 3(2), 37-42.

Liu, J.H., Li, Y.Y., Duan, S., and Meng L. (2019). Board Characteristics, Innovation Investment, and Brand Value: An Empirical Study from the Perspective of Endogeneity. Management Review, 31(12), 136-145.

Liu, Y. and Zhou, J.H. (2013). Influence Mechanism of Brand Orientation and Value Chain Integration on Firm Performance. Journal of Donghua University (Natural Science Edition), 39(5), 675-680.

Orlitzky, M., Schmidt, F.L., and Rynes, S.L. (2003). Corporate Social and Financial Performance: A Meta-Analysis. Organization Studies, 24(3), 403-441.

Pang, S. L. and Yuan, J. M. (2019). Research on the Impact of Corporate Social Responsibility Reputation on Financial Performance-Based on Listed Company Data. Open Journal of Social Sciences, 7(1), 160-169.

Roberts, P.W. and Dowling, G.R. (2002). Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance. Strategic Management Journal, 23, 1077-1093.

Song, Y., Liu, Y.T., and Zhang, L.G. (2022). Heterogeneous Institutional Investors and Corporate Reputation: Social Responsibility: Intermediate Effect Test Based on Corporate Social Responsibility. Chinese Journal of Management Science, 30(7), 1-17.

Sun, L.N. (2014). Corporate Social Responsibility, Brand Equity, and Enterprise Performance. Master’s Thesis, Tianjin University of Finance and Economics.

Surroca, J., Tribo, J., and Waddock, S. (2010). Corporate Responsibility and Financial Performance: The Role of Intangible Resources. Strategic Management Journal, 31, 463-490.

Vlachos, P.A., Panagopoulos, N.G., and Rapp, A.A. (2014). Feeling Good by Doing Good: Employee CSR-induced Attributions, Job Satisfaction, and the Role of Charismatic Leadership. Journal of Business Ethics, 124(2), 193-206.

Waddock, S. and Graves, S.B. (1997). The Corporate Social Performance–financial Performance Link. Strategic Management Journal, 18(4), 303-319.

Wang, H. (2020). The Influence of Corporate Social Responsibility on the Brand Value. Tianjin, China: Tianjin University.

Wang, W.Y. (2017). Study on the Mediating Effect of Brand Value in the Relationship Between Marketing Capability and Corporate Value. Harbin: Harbin Institute of Technology.

Wang, X., Liu, W., Li, C., and Wang, Y. (2017). Do Green Firms Create More Value for Investors? Evidence from China's Stock Market. Journal of Cleaner Production, 142, 444-457.

Yin, G.F., Cui, S.X., and Zheng, R.J. (2008). Fundamentals of Corporate Social Responsibility Management. Beijing, China: Renmin University Press.

Zhang, Y. (2006). Research on the Reputation of Commercial Banks. Ph.D. Thesis, Fudan University.

Zhang, Z.G., Jin, X.C., and Li, G.Q. (2013). An Empirical Study of the Interaction Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance Across Time Frames. Accounting Research, 8, 32-39.

Zhou, G.D. (2012). Correlation Analysis of Social Responsibility and Financial Performance of Energy Enterprises in China. Modernization of Management, 6, 88-90.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-06