กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

พระเทพกิตติมุนี, ดร.

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

 

พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร.

เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

 

พระศรีวชิรโมลี

รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

บรรณาธิการบริหาร

 

พระครูสุตรัตนาภรณ์

เจ้าอาวาสวัดจอมมณี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

ดร.เกษฎา ผาทอง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

 

พระศรีญาณวงศ์, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

 

พระครูภาวนาธรรมโฆษิต, ดร.

เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

 

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระนัสชนะ ส่างช้าง, ดร.

วัดจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

 

พระมหาฐิติวัสส์ หมั่นกิจ, ดร.

วัดจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

 

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศ.ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

มหาวิทยาลัยรังสิต

     

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา

มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ดร.สมพงษ์ เกษานุช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ผศ.ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ บัวช้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 

พระมหาสายัณ ติกขปญฺโญ

วัดจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

 

สมศักดิ์ พะปะเสน

โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์