ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • พระสุริยา จารุธมฺโม (หงษ์ชุมแพ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ไพรัช พื้นชมภู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ความคิดเห็นของพระสงฆ์, บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์, พระสังฆาธิการ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดของพระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา และวุฒิการศึกษาต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยแบบคุณภาพและปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์มีรายชื่อในทะเบียนวัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 159 รูป กําหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีเทียบตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA :F- test) และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant Interview) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) กล้องถ่ายรูปและเทปบันทึกเสียง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31