ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ผู้แต่ง

  • พระอภิสิทธิ์ ภูริปญฺโญ (สุภาษิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระราชรัตนาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ทัศนคติของนิสิต, การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์.

บทคัดย่อ

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2560 ทุกชั้นจํานวน 180 รูป/คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานที่ทีเทส (t-test) และเอฟเทส (f-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t - test โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F - test โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่เสมอ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31