ภาวะผู้นำตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ผู้แต่ง

  • พระมหาศรัณญู อุทยวโร (ปิ่นอําคา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ธีระศักดิ์ บึงมุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • สังวาล เพียยุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นํา, หลักพละ 4, ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นําตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นําตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จํานวน 329 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test แบบ Independent sample) การทดสอบค่าเอฟ (F-test แบบ One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Fisher's Least Significant Difference : LSD) 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน และครูผู้สอน จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและหาข้อสรุป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31