จิตอาสากับการให้ในมิติทางพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • พิทยพล กองพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ภาวิทย์ โพธิ์ตาทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

จิตอาสา, การให้, พระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

พระพุทธศาสนามีแนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาปรากฏอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้ารวมไปถึงพระ พุทธพจน์และปรากฏผ่านพระจริยาของพระสาวกหรือพุทธบริษัทด้วย โดยเฉพาะการมีจิตใจที่ ประกอบด้วยคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา ความเสียสละ และปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจาก ความทุกข์ภัย โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน การสร้างจิตสํานึกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวม การ แก้ปัญหาจากเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคมนั้นยากที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวเราทุกคนต้องให้ ความร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน เกื้อหนุนกัน มีความสามัคคี มีน้ำใจ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม ยอมเสียสละได้ทุกเมื่อ เพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นและมีคุณภาพ มีความรู้การมีจิตอาสานั้นเป็นแนวทาง หนึ่งที่จะช่วยลดและแก้ปัญหาของสังคมไทยได้ดี และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้อย่าง ยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31