คณะกรรมการหมู่บ้านกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ผู้แต่ง

  • พิพัฒน์ คันธา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

คณะกรรมการหมู่บ้าน, หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนต้องการศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่เพียงใด โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านยังมีข้อจํากัดบางประการทําให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีแนวทางการเสริมสร้างได้ดังต่อไปนี้คือ เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ภาระงานด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การออม และการรักษาความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านโดยเริ่มจากครอบครัวและให้มีกฎหมายบัญญัติให้ คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและให้ คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับค่าตอบแทน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31