การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการไทยตามหลักธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานภาครัฐ

ผู้แต่ง

  • พระณัฐวุฒิ พันทะลี Mahamakut Buddhist University
  • พระวุฒิไกร มาลัยขวัญ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระธัญวัฒน์ จิรวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, คุณธรรมและจริยธรรม, ข้าราชการไทย, หลักธรรม, การป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการในสังคมไทย ที่ได้กระจายเข้าไปสู่หน่วยงานภาครัฐ ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ โดยได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเสริมสร้างจิตสำนึกต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อเป็นแนวทางขัดเกลาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการไทย โดยใช้หลักธรรม ได้แก่ “หิริโอตตัปปะ” ซึ่งเป็นหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้จัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี อันจะส่งผลให้ข้าราชการมีความแยกแยะสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทำงานด้วยความโปร่งใส และสามารถนำประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01