อัศจรรย์แห่งนิพพาน

ผู้แต่ง

  • พระมหาไชยา ถาวรสทฺโท (แสนอุบล) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • สมเดช นามเกตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

อัศจรรย์แห่งนิพพาน

References

พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ). (2556). อัศจรรย์แห่งนิพพาน. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ