ประเพณี วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ประเพณี วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ผู้แต่ง

  • ศิราณี ขำคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • สมเดช นามเกตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลยหนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม รากทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ถูกถ่ายทอดไปสู่งานทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี อันสะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา อีกทั้งยังส่งผลเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดี

References

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย. (2566).ประเพณี วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง, บริษัท อิสนะ จำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ