แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • สาคร เห็มพรมมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระครูปริยัติคุณรังษี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ประสงค์ หัสรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม, การรักษาศีล ๕

บทคัดย่อ

การรักษาศีล 5 อันเป็นศีลระดับพื้นฐานเบื้องต้นเพราะ ศีล หมายถึง ความเป็นปกติธรรมชาติ หรือการประพฤติชอบทางกาย วาจา เป็นศีลพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา 2) เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 285 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับแนวทางการมีส่วนร่วมในการรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมการรักษาศีล 5 ข้อที่ 3 งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  2. ระดับการส่งเสริมในการรักษาศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การส่งเสริมในการรักษาศีล 5 ข้อที่ 3 งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  3. แนวทางข้อเสนอแนะครูควรปลูกฝั่งให้เด็กมีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ และเพื่อนมนุษย์ ควรละเว้นการฆ่าสัตว์ สอนให้รู้จักการพอประมาณ ไม่อยากได้ของผู้อื่น

References

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2546). คู่มือการวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพสำหรับช่วงชั้นที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน. (2565). ฝ่ายงานกิจการนักเรียน, โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ครั้ง 1/2565.

กาญจนา เอียดสุย . (2560). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12. ใน สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

วิมลพรรณ หาญชนะ. (2561). แนวทางการส่งเสริมการรักษาศีล 5 : กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ใน รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31