พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

ผู้แต่ง

  • พระปลัดกิตติศักดิ์ ธีรปญิโญ (พิมพันธุ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • สมเดช นามเกตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ