Editorial Team

ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล   คณบดีคณะมัณฑนศิลป์                           

รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง    คณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์            

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี       

บรรณาธิการ                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                       

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พัชชา อุทิศวรรณกุล   คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      

รองศาสตราจารย์ วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร           

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน   วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต     

รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.จิรายุ พงส์วรุตม์  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Dr.Bridget Tracy TAN     Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore, University of the Arts Singapore

เลขานุการคณะบรรณาธิการ

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วไซค้วน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะบรรณาธิการ

นายวุฒิ คงรักษา

นายก้องภพ หน่อใหม่