ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตําบลเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย

ผู้แต่ง

  • พระมหาอนุพันธ์ มหาวีโร (ภูคําวงค์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • คิด วรุณดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจของประชาชน, การให้บริการเทศบาลตําบล.

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเฝ้าไร่อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มาให้บริการของเทศบาลตําบลเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จํานวน 184 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานที่ (t-test) และ (f-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่าง

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตําบลเฝ้าไร่อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
  2. ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่า ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ให้บริการมีความโปร่งใส ส่วนในด้านการให้บริการที่ตรงเวลาต้องการเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้อง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31