หลักนิติธรรมกับการปกครองโดยทศพิธราชธรรม

ผู้แต่ง

  • อัญธิษฐา อักษรศรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • วันชัย แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

หลักนิติธรรม, การปกครอง, ทศพิธราชธรรม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักนิติธรรมกับการปกครองโดยทศพิธราชธรรม หลักนิติธรรมอยู่ในกรอบกติกาแห่งธรรมะของกฎหมายและการปกครองมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ประกอบด้วย หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักสุจริต หลักการ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน ความชื่นชมยินดีความยุติธรรมนี้เป็นความต้องการของมนุษย์และของทุกสังคม

ผลการศึกษาพบว่า 1) หลักนิติธรรมและหลักทศพิธราชธรรมเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะนำมาซึ่งความสงบสุข ความมั่นคั่ง สันติสุขของประชาชน ในการปกครองประเทศ 2) หลักนิติธรรมและหลักทศพิธราชธรรมเป็นกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรมเปิดโอกาสให้เกิดการถ่วงดุล และมีช่องทางเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 3) หลักนิติธรรมและทศพิธราชธรรมเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่เป็นกระบวนการยุติธรรม จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม 4) หลักนิติธรรมซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของการพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนมีความสอดคล้องกับหลักการและกลไกการปรองดองสมานฉันท์โดยแนวทางวิถีพุทธในสังคมไทย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01