การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้แต่ง

  • ปารีญา ราพา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • กรวิกา สุวรรณกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • อภิเดช โยชน์เยื้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำสำคัญ:

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, อภิปัญญา, นักศึกษาวิชาชีพครู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เรียนวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินตนเองของนักศึกษา แบบบันทึกการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ The Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลการวิจัยพบว่า ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ มีคะแนนจากการประเมินตนเองหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมอภิปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 57.26 สูงกว่าก่อนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.73 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ. (2560). การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการเรียนโดยการบรรยายปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาในรายวิชาบัญชีสินทรัพย์. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(3), 207-218.

สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณและการรับรู้อัตสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและศึกษา, 4(2), 10-25.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). แผนอุดมศึกษาระยะยาว20 ปี พ.ศ.2561-2580. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สิโรตน์ บุญเลิศ. (2555). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มโนมติทางวิทยาศาสตร์ และอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ใน วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สายใจ พวงสายใจ. (2554). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. ใน วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สิรจิตต์ เดชอมรชัยและชนยา ด่านสวัสดิ์. (2560). กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้น. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14 (3), 1-14.

ลักขณา สริวัฒน์. (2558). การรู้คิด. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31